Ügyvivő szakértő (pszichológus)

Óbudai Egyetem

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Hallgatói Szolgáltatások Osztály

ügyvivő szakértő (pszichológus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mentálhigiénés tanácsadás biztosítása az egyetem polgárainak, hetente rendszeresen; csoportos tanácsadás tartása, igény esetén; részvétel a Hallgatói Szolgáltatások Osztály feladatainak ellátásában szükség szerint; adminisztráció, szupervízión, esetmegbeszélésen való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, pszichológusi végzettség.,
 •       Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Mentálhigiénés tanácsadás területen szerzett 3-5 év közötti szakmai tapasztalat.
 •       A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 •       Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 •       Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű felelősség és hivatástudat, problémamegoldó képesség, pontosság és szorgalom,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       OE honlap – 2018. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-KA-1395/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött önéletrajzodat (amennyiben van ilyen)?
Szeretnéd, hogy elküldjük a hirdetőnek a korábban feltöltött motivációs leveledet (amennyiben van ilyen)?
Töltsd fel az esetleges egyéb szükséges fájlokat.