ELTE Karrierközpont

Jogi referens

Megosztás

Emberi Erőforrások Minisztériuma

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya Szabálytalanságkezelési Osztály

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. december 25 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45/C.

Ellátandó feladatok:

Elvégzi a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXI. Fejezetében ismertetett, a szabálytalanságkezeléshez kapcsolódó feladatokat, illetve a szabálytalansági döntésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket felterjeszti az elbírálásukra hatáskörrel rendelkező szervhez. Elvégzi a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XX. fejezetében, valamint a Korm. rendelet 1. melléklet VII. fejezetben szabályozott kifogás-kezelési eljáráshoz kapcsolódó feladatokat. Elvégzi a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 34. pontjában ismertetett a szabálytalanságkezeléshez kapcsolódó feladatokat, továbbá a hivatkozott Korm. rendelet 33. pontjában ismertetett a kifogás-kezelési eljáráshoz kapcsolódó feladatokat. Feladatkörébe tartozik a szakterületet érintő belső szabályozók elkészítésére, módosításra vonatkozó javaslat tétel; részvétel a belső szabályozók és eljárásrendek elkészítésében és felülvizsgálatában, nyomon követi a jogszabályváltozásokat és a változások kapcsán intézkedési javaslatokat készít elő, tájékoztatja a munkatársakat a jogszabályváltozásról, részt vesz a szervezetet érintő jogszabályok egyeztetésében, véleményezésében, javaslatot tesz jogszabály módosítások kezdeményezésére, általános, illetve konkrét esetekkel kapcsolatos jogi állásfoglalások készítése, közreműködik a külső szervezetek állásfoglalásainak beszerzésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 9.7. pont 33. § a); c)-e); g)-h; j)-k) pontokban foglalt pályázatkezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos szabálytalanságkezeléssel-, kifogáskezeléssel összefüggő, továbbá általános jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Ügyfélorientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt, együttműködési készség, csapatmunka, nagy munkabírás, önálló, hatékony munkavégzés, precizitás, felelősségtudat, kezdeményezőkészség, jó problémamegoldó készség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során),
 • EMIR rendszer ismerete,
 • Közbeszerzési referensi végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +3618964944 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgátlató Központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az ELTE Szolgáltató Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.