ELTE Karrierközpont

Koordinációs referens

Megosztás

Emberi Erőforrások Minisztériuma

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály
EU Kapcsolatok Osztálya

Koordinációs referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2018. június 21. napjáig, legfeljebb azonban tartós távollévő foglalkoztatott távollétének idejére

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Ellátandó feladatok:

Koordinációs feladatok:

 • koordinálja az Európai Bizottság érintett főigazgatóságaival az operatív programok vonatkozásában folytatott egyeztetések előkészítését és részt vesz az egyeztetések háttéranyagainak elkészítésében
 • részt vesz a Monitoring Bizottság titkársági feladatainak ellátásában, a Monitoring Bizottság részére kiküldendő háttéranyagok és jelentések elkészítésében,
 • részt vesz az IH részvételével működő horizontális munkacsoportok munkájával összefüggő koordinációs feladatokban.

Szervezetirányítási feladatok:

 • Feladatai ellátása során szükség esetén együttműködik az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság valamennyi főosztályával.

Funkcionális feladatok: 

 • Javaslatot tehet a végrehajtási folyamatok optimalizálására.
 • Jogszabály tervezetek, előterjesztések, belső szabályozók véleményezése.
 • Részt vesz a feladataival összefüggő eljárásrendek időközönkénti felülvizsgálatában.

Egyéb feladatok:

 • Ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott, az osztály feladatkörét érintő egyéb feladatokat.

Eseti jellegű feladatok:

 • Ellátja a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály főosztály-vezetőjének, és az EU Kapcsolatok Osztály vezetőjének döntése alapján a feladatkörébe utalt eseti feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 9.9. pont 35. §-ban foglalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőfokú végzettség; uniós pályázati területen szerzett 2-3 éves tapasztalat,
 • Középfokú angol nyelvvizsga (angol nyelv magas szintű ismerete és aktív használata),
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re,
 • Ügyfél-orientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt, együttműködési készség, csapatmunka, nagy munkabírás, önálló, hatékony munkavégzés, precizitás, felelősségtudat, kezdeményezőkészség, jó problémamegoldó készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP projektek kapcsán szerzett korábbi tapasztalat; uniós projektekhez kapcsolódó szabályozások, alkalmazott módszertanok ismerete

A pályázat részeként benyújtandók:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a judit.frank@emmi.gov.hu e-mailen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az ELTE Szolgáltató Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.