ELTE Karrierközpont

Szabályozási referens

Megosztás

Emberi Erőforrások Minisztériuma

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály

Szabályozási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. február 1–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45/D.

Ellátandó feladatok:

Koordinációs feladatok: Koordinálja az operatív programok éves és záró jelentéseinek, éves összefoglalóinak, vezetői nyilatkozatainak az elkészítését. Koordinálja az éves és záró jelentések, éves összefoglalók, vezetői nyilatkozatokra beérkezett észrevételek megválaszolását, átvezetését a dokumentumokban. Hitelesítési jelentések összeállításának koordinálása.

Szervezetirányítási feladatok: Feladatai ellátása során szükség esetén együttműködik az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság valamennyi főosztályával.

Funkcionális feladatok: Felel a programzáráshoz kapcsolódó feladatok meghatározásáért és végrehajtásának nyomon követéséért. Részt vesz az operatív programok pénzügyi végrehajtásának és zárásának szabályozásában. Javaslatot tehet a végrehajtási folyamatok optimalizálására. Szükség esetén aktualizálja az Éves elszámolás ellenőrzési nyomvonalat. Jogszabály tervezetek, előterjesztések, belső szabályozók véleményezése. Eljárásrendek, ellenőrzési nyomvonalak karbantartása, időközönkénti felülvizsgálata. Részvétel az előzetes feltételek teljesüléséről szóló jelentés elkészítésében. Részvétel a teljesítménytartalék felosztásának alapelveinek meghatározásában, és a felosztási módszertan elkészítésében. Részvétel a teljesítmény keretrendszer felügyeletében. Támogatást nyújt a pályázati folyamatok egységességének érdekében szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítéséhez, módosításához, valamint a program- és projekt-végrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározásához.

Egyéb feladatok: Ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott, az osztály feladatkörét érintő egyéb feladatokat.

Eseti jellegű feladatok: Ellátja a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály főosztály-vezetőjének, és a Zárás Koordinációs Osztály vezetőjének döntése alapján a feladatkörébe utalt eseti feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 9.9. pont 35. §-ban foglalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Uniós pályázati területen szerzett 2-3 éves tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP projektek kapcsán szerzett korábbi tapasztalat,
 • Középfokú angol nyelvvizsga (a nyelvhasználat elvárás a munkavégzés során),

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű ügyfél-orientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +3618964944 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője az ELTE Szolgáltató Központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az ELTE Szolgáltató Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.