Leírás

– Tanulásban akadályozott és beszédfogyatékos tanulók tanítási órákon és szabadidős, kulturális foglalkozásokon való megsegítése.
– Étkezések felügyelete, ügyeletek ellátása.
– A gyógypedagógus tanár és napközis csoportvezető mellett, vele együtt a rábízott gyermek csoportok felügyelete, az egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszer kialakítása, a szabadidő szervezése.
– A nevelő-oktató munkában használatos eszközök készítése, felszerelések előkészítése, a tanító munkájának segítése.
– Közreműködés az általános jellegű, közvetlen pedagógiai munka előkészítésében.
– Részvétel a tanórai, a tanórán kívüli és az intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában.
– Közreműködés az egyes fogyatékosok körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendők ellátásában.
– Felügyelet ellátása, az egyes tanulók vagy csoportok kísérése. Részvétel alkalmanként a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való kísérésben.
– Gondozási feladatok végzése, elsősegély nyújtása szükség esetén.
– A személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások kialakítása.
– Részvétel az adminisztrációs feladatok és az intézményszintű tevékenységek előkészítésében, lebonyolításában, a munkatervben meghatározott módon.
– Szükség szerint a téli, a tavaszi és a nyári napközis felügyelet ellátása, gondoskodás a gyerekek foglalkoztatásáról.
– A tanulókról, pedagógusokról és az iskola belső életéről szerzett információk hivatali titokként való kezelése.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
gyógypedagógiai asszisztens képesítés

https://www.elte.hu/dstore/document/7065/gy%C3%B3gypedag%C3%B3giai%20asszisztens%20B%C3%A1rczi%20%282%29.pdf

Bérezés: n.a.