Leírás

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózatában a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs /rehabilitációs ellátása egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés keretében utazó gyógypedagógusként .

Pályázati feltételek: főiskola, vagy egyetem, bármely szakos gyógypedagógus

– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz

•         végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Elvárt kompetenciák: rugalmasság, empatikusság, nyitottság

 

Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

https://www.kozmutza.hu/

Iskolánk, a Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 1989 óta működik önálló intézményként. Kezdetben a tanulásban akadályozott, valamint az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, fejlesztését látta el, de a későbbiekben komoly igény mutatkozott az integrált keretek között nem fejleszthető kisgyermekek óvodai nevelésére, a szakiskolai képzésre, valamint a fejlesztő iskolai megsegítésre, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sérült, valamint az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ellátására is.         

     A Soproni Tankerületi Központhoz tartozó intézményünk, amely egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, módszertani intézményként működik, 2017-ben óvodai csoporttal bővült, melynek keretei között lehetőség nyílt a beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral, valamint mozgásszervi, érzékszervi, értelmi fogyatékossággal küzdő, illetve halmozottan sérült óvodás korú gyermekek specifikus fejlesztésére is.                                                                                                                 Iskolánkba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek a tanulók. Az intézmény általános iskolai, készségfejlesztő iskolai és szakiskolai tagozatokon végzi a tanulásban akadályozott/ enyhe értelmi fogyatékos és az értelmileg akadályozott/ középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, valamint a súlyosan halmozottan sérült tanulók nevelését és oktatását. A csoportok alacsony létszáma lehetővé teszi, hogy a gyermekek intenzív fejlesztésben részesüljenek, igény esetén pedig egyéni tanmenet szerinti ütemezéssel sajátítsák el a szükséges ismereteket. Az általános iskolában a tanulásban akadályozott/enyhe értelmi fogyatékos és az értelmileg akadályozott/középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek alapfokú nevelése az első évfolyammal kezdődik és a nyolcadik évfolyammal fejeződik be. Az iskola az értelmileg akadályozott /középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára külön csoportokat működtet.                                           

A 2019/2020-as tanévtől, az általános iskolai tagozaton, az 1-4. évfolyamokon, a többségi tanterv alkalmazásával, új alapfeladatként látjuk el az ép intellektusú, de integráltan nem oktatható, autizmus spektrumzavarral (BNO F84), illetve kevert fejlődési zavarral (BNO F83) és egyéb pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált gyermekek általános iskolai nevelését-oktatását. Számukra is a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint biztosítunk célirányos gyógypedagógiai fejlesztést. A felmenő rendszerben történő, kis csoportos nevelés-oktatás célja elsősorban a tanulók integrációra való felkészítése.

 Tanulóinkat érdeklődésüknek, képességprofiljuknak megfelelően készítjük fel a középfokú nevelési-oktatási szakaszra, a szakiskolai, illetve készségfejlesztő iskolai továbbtanulásra. Kiemelt célunk mindazon képességek kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra való belépéshez, és megmaradáshoz, valamint az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek.         A szakképesítés megszerzésére való felkészítés a 9/E évfolyamon, valamint a szakképzési évfolyamokon zajlik. A szakiskolai oktatásban az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő és beszédfogyatékos tanulókat is fogadjuk, lehetőséget biztosítva számukra szakmai tanulmányaik folytatására. Az eddigi textiltermék összeállító szakma mellett a számítógépes adatrögzítő szakma elvégzésére is lehetőséget nyújtunk. A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatásban részt vevő tanulóink a háztartástan, valamint a szövött tárgy készítő / kézi szőnyegszövő szakmai modulok közül választhatnak.

A többi tanulóval együtt haladásra nem képes, értelmileg akadályozott/középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készségfejlesztő iskola működik.                                          A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatása részben az intézményben történik. A szociális intézményben bentlakó, tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást, utazó tanári ellátás útján valósítjuk meg.                                                                                                                    Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként, a sajátos nevelési igényű  gyermekek  többségi oktatásban részt vevő tanulókkal való együttnevelésének, oktatásának segítése a feladatunk. Utazó gyógypedagógusaink a fejlesztő tevékenységet a szakértői bizottság szakvéleménye alapján, egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint végzik. Iskolánk, alapozó-, logopédiai-, Ayres- terápiás, és más speciális eszközökkel ellátott fejlesztő termében fogadja a többségi iskolákból fejlesztésre érkező SNI tanulókat. Utazó gyógypedagógusaink és konduktoraink révén segítjük a többségi iskolák, óvodák integrációs munkáját, bázisiskolaként szakmai továbbképzések keretében biztosítunk lehetőséget az intézmények közti eredményes együttműködésre.                                                                         

Alapvető jelentőségű a differenciált, egyéni sajátosságokhoz igazodó speciális megsegítés. A meglévő képességek optimalizálását, illetve a hiányosan működők korrekcióját valamennyi évfolyamon, osztályszinten, valamint kiscsoportos, illetve egyéni formában  folytatjuk. A fejlesztő munkát logopédusok, gyógytestnevelők, művészetterapeuták segítik. A hetedik évfolyamtól biztosított az idegennyelv-oktatás. A napközis foglalkozások keretében érdeklődésüknek megfelelően válogathatnak tanulóink a rajz, diákszínjátszás, énekkar, szakkörök, valamint különböző sporttevékenységek között.

A nevelésbe ágyazott oktatás hatékonyságának növelése különösen lényeges szempontként jelentkezik az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek fejlesztése esetében. Az egyes tanulók érdekeit előtérbe helyező, szakmai szempontokat érvényesítő tantestület összehangolt munkája, a biztonságos és barátságos iskolai légkör jelenti munkánk sikerességének garanciáját.                                                                      

Különös figyelmet fordítunk az önálló életvezetési technikák elsajátíttatására, gyakoroltatására. Mindezek érdekében elengedhetetlen a tanulók önismeretének fejlesztése, az általános emberi értékek, társadalmi normák tudatosítása, s ezek eredményeként a helyes, követendő értékrend, valamint a másokkal szembeni toleráns magatartás kialakítása.                 A nyitott iskola híveként építő jellegű, gyümölcsöző kapcsolatok kialakítására törekszünk városunk több intézményével, megcélozva és elősegítve gyermekeink minél teljesebb körű társadalmi integrációját.

Ökoiskolai programjainkkal rendszeres résztvevői vagyunk a régió számos környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvényének, melyeken érvényesülhetnek napjaink innovatív környezettudatos nevelési szempontjai.

Egyre tágabb teret igyekszünk biztosítani tanulóink számára, hogy a kínálkozó lehetőségek kiaknázásával, tudásukat, képességeiket kipróbálhassák, összemérhessék más iskolák diákjaival, kibontakoztathassák tehetségüket az egyes területeken. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek reális önértékelésük fejlődéséhez, hozzájárulnak pozitív énképük kialakításához.        Módszertani intézményként különböző szakmai rendezvényeket, előadásokat, továbbképzéseket szervezünk, melyek során alkalom kínálkozik a többségi iskolákból ellátogató pedagógusokkal való találkozásokra, konzultációkra, s ezek során az elsődlegesen gyógypedagógiai kompetenciakörbe tartozó problémák megbeszélésére. Szaktanácsainkkal, tapasztalataink megosztásával igyekszünk segíteni az integrált nevelés-oktatás teljesebb sikere érdekében végzett munkájukat.                                                                                         Kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartásra. Találkozókat, felvilágosító előadásokat szervezünk, szülőklub keretében segítjük a családtagok és a szakemberek eredményesebb együttműködését.

Iskolánk pedagógusainak szakmai felkészültségét, elhivatottságát, kreativitását bizonyítják a nevelés- fejlesztés-oktatás területén elért eredményeink, tanítványaink sikerei.

Bérezés: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Nyelvtudás:
Magyar
Szak:
tanulásban akadályozottak szakirány, logopédiai szakirány