Leírás

A konduktív pedagógiai/gyógypedagógiai óvoda ellátási körébe tartozó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődési szintjüknek megfelelő csoportokban történő nevelése és oktatása a pedagógiai program célkitűzései és feladatai alapján. A szakmai team (konduktorok, gyógypedagógusok) tagjaként az adott csoport komplex programjának tervezése és megvalósítása a kompetencia körének megfelelően. A családok segítése a konduktív pedagógia/gyógypedagógia alapelveinek megfelelő nevelési környezet kialakításában.

A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai:

Gyógypedagógusi nevelői, oktatói és habilitációs/rehabilitációs tevékenység.
Együttműködik az intézményvezetővel, az intézményvezető-helyettessel, a munkaközösség vezetővel, a csoportba beosztott konduktorokkal, gyógypedagógusokkal és a gyógypedagógiai asszisztensekkel.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített Pedagógiai Programunk ismeretében, részt vesz a csoportjába járó sajátos nevelési igényű gyermekek komplex programjának kialakításában, valamint továbbvitelében.
Részt vesz a gyermekek napirendjének megtervezésében, pontos betartásában.
Együttműködik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, csoportos és egyéni fejlesztésének, ellátásának megszervezésében, megvalósításában.
A szakmai team tagjaként közreműködik a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó feladatok, feladatsorok összeállításában, továbbvitelében.
Szervezi, irányítja a dajka és a gyógypedagógiai asszisztensek munkáját a napi tevékenységek során: gondozás, étkezés, önellátás, a foglalkozások során a facilitálási módok beállítása, tanítása, szabadidős tevékenységek, séták, kirándulások, kulturális események szervezése, igényes a csoportszoba tisztaságának, rendjének betartására, és esztétikus dekorálására.
Napi, heti feladataira maradéktalanul felkészül, használja mindazokat az eszközöket, módszertani útmutatókat, folyóiratokat stb., amelyek a színvonalas munkavégzéshez szükségesek. A sajátos nevelési igényű gyermekek sokoldalú tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket alkalmazza, szükség szerint elkészíti.
A pedagógiai programban, munkatervben rögzített ünnepekhez és hagyományokhoz igazodva kialakítja csoportjában a megünneplés módját.
Felel a gyermekek gondozásáért, ápolásáért. Akut megbetegedés esetén a gyermek azonnali ellátása, szülő értesítése, orvos vagy mentő hívása az intézményvezető vagy helyettes hiányzása esetén.
Az elvárásoknak megfelelően, szakmai igényességgel vezeti a rábízott dokumentumokat: mulasztási napló, óvodai csoportnapló.
A fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek folyamatos megfigyelése, a megfigyelések előírás szerinti dokumentációja. A csoportba járó gyermekek fejlődésében/állapotában bekövetkezett változások, ezek rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelések folyamatos rögzítése, konduktív pedagógiai/gyógypedagógiai záróvélemények, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
A csoportjába járó gyermekek szakorvosi vizsgálatainak, segédeszköz szükségletének figyelemmel kísérése, szakmai konzultációra nyitottság.
Közreműködik és minden szükséges segítséget megad az intézményvezető és a helyettes részére a szakértői vizsgálatokra küldött gyermekek személyes anyagának előkészítésében: szakértői vélemény iránti kérelem, konduktív/gyógypedagógiai vélemény elkészítésében, javaslatok megfogalmazásában.
Részt vesz a nevelőtestület munkájában, továbbá érdeklődésének, irányultságának megfelelően tevékenykedik a szakmai munkaközösségi csoportokban.
Kapcsolatot tart a szülőkkel a családi és az óvodai nevelés egységének kialakítása céljából. A szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja tapintatos, megértő magatartást tanúsítva.
Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, családlátogatás, egyéni beszélgetés, nyílt nap, közös programok). Minden gyermek családjához ellátogat a három év alatt legalább egy alkalommal, veszélyeztetettség esetén vagy szükség szerint többször.
Szakmai team megbeszéléseken megfelelő attitűddel, reflektív és konstruktív, alkotó módon befolyásolja a közösséget.
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, illetve tapasztalataival gazdagítja, elősegíti a konduktív pedagógiai/gyógypedagógiai nevelés-oktatás innovációs törekvéseit.
Minden szükséges segítséget megad az intézményvezető és helyettes részére a szülői fórumok, nyílt napok, rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához.
Felkérésre nyílt napon, és szakmai napon bemutató foglalkozást tart.
Továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, teljesíti a hatályos törvények által előírt továbbképzési kötelezettségét.
A költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására, pótlására, bővítésére.

Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és EGYMI és telephelyei (székhely címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a

A Dél-pest megyei Szigetszentmiklósi járásban az alábbi területeken látjuk el a feladatainkat:

  • az SNI-s gyermekek konduktív pedagógiai és gyógypedagógiai óvodai nevelése szegregált körülmények között;
  • az SNI-s tanulók szegregált általános iskolai nevelése-oktatása;
  • a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása;
  • az integráltan nevelhető SNI-s tanulók számára az utazó gyógypedagógusi és utazó konduktori hálózat működtetésével biztosítjuk a fogyatékossági típusuknak megfelelő fejlesztést.
Bérezés: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Nyelvtudás:
Magyar
Szak:
Autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos gyógypedagógus vagy autizmus fejlesztésben jártas pszichopedagógia vagy tanulásban akadályozottak vagy oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus